Leverans & installationsavtal

Leverans & installationsavtal 2021-09-06

Innehållsförteckning

1. Leverans
2. Retur av gammal produkt
3. Installationer
4. Att tänka på vid installation av diskmaskin
5. Att tänka på vid installation av Tvättmaskin & torktumlare/torkskåp
6. Att tänka på vid installation av Kyl/frys
7. Att tänka på vid installation av Inbyggnadsugn och häll
8. Att tänka på vid installation av Spis
9. Installatörens rättigheter och skyldigheter

1. Leverans:

Kunden är skyldig att informera Hemmy / Speditör om sådan som kan påverka leveransen som hinder på vägen, portkoder, våningsplan, hiss, trånga eller branta trappor etc.

Hemmy erbjuder olika leveransalternativ samt olika tillval för kundens leverans som installation, retur av gammal vara och andra tjänster på plats i bostaden, utbudet av tilläggstjänster varierar beroende på vilken typ av produkt köpet avser samt i vilket postnummerområde som kunden bor.

Leverans till port/tomtgräns och anvisad plats skall ske inom det överenskomna tidsfönstret. Det är kundens ansvar att säkerställa att det inte finns några hinder i hemmet som försvårar eventuell inbärning av produkt samt att hinder för personal och leveransbil är borttagna. Speditören kontaktar kunden ca 30 minuter innan leverans, kunden förbinder sig att vara på plats och anträffbar under hela tidsfönstret.

Kunden är skyldig att skydda golv och trösklar, samt i trånga utrymmen väggar och tak. Hemmys speditörer & installatörer jobbar med skyddsutrustning så som skyddsskor p.g.a. arbetsmiljö och säkerhet. Eventuella skador på egendom ersätts ej om bedömningen görs att ytan ej skyddats tillräckligt, Hemmy förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde.

I de fall en annan person än den som står som köpare skall motta varan måste denna vara myndig (18 år) samt uppvisa både sin egen samt köparens legitimation.

En eventuell avbokning / ombokning skall ske minst två dygn innan leveransens planerade tidpunkt. Om en leverans inte kan utföras eller fullföljas och ansvaret ligger på kunden återbetalas inte kostnaden för leveransen samt den tilläggstjänst som beställts. Detta gäller även om en ombokning / avbokning skett för sent. 

Om ombokning / avbokning skett för sent alternativt om kunden ej har varit tillgänglig under hela leveransfönstret och kunden önskar en ny leverans måste kunden betala för en ny leverans / tilläggstjänst i de fall där kunden valt frakt till tomtgräns tillkommer 495:- i avgift för ett nytt leveranstillfälle. I de fall en vara order med frakt till tomtgräns lämnat Hemmys lager innan avbokning debiteras en avgift på 495:-

2. Retur av gammal produkt:

I samband med leverans av den nya produkten har Hemmy möjlighet att ta med sig den gamla produkten för miljöåtervinning. I alla förekommande fall skall den tidigare produkten vara urplockad samt i förekommande fall avfrostad samt tömda på vatten. Om ett leveransalternativ utan installation valts skall även produkten vara avinstallerad från el, vatten samt avlopp. 

Avinstallation av den gamla produkten ingår enbart vid köp av tilläggstjänst som innehåller både installation och retur av gammal vara.

Beställning av miljöretur kan enbart ske i samband med en leverans och kan ej köpas separat. Hemmy äger rätten att neka en retur som speditören inte kan hantera. Miljöretur förutsätter att varan som returneras är av samma typ & storlek som den nya varan, Hemmy förbehåller sig rätten att efterfakturera eventuella extra kostnader som uppstår om miljöreturen avviker i storlek och typ.

I de fall kunden inte uppfyller de skyldigheter som står ovan utgår full betalning.

3. Installationer: 

Samtliga produkter installeras och monteras enligt föreskrifterna i bruksanvisningen. Kunden ansvarar för att säkerställa att produkten får plats på den avsedda platsen samt att slangar och sladdar räcker till de förberedda uttagen.

Installation sker på den av kunden förberedda och anpassade platsen. Tänk på att spis, ugn, häll samt inbyggnadsmikro skall placeras max 0,5 meter från avsett eluttag/kopplingsplint. Tork, tvätt, disk, kyl/frysskåp skall placeras max 1,2 meter från avsett uttag.

Installation sker alltid på befintliga uttag, detta gäller el samt i förekommande fall vatten och avlopp. Installatören säkerställer att produkten står balanserad i våg.

Elinstallation utförs enbart på framdraget eluttag/kopplingsplint med avsedd spänning för produkten. Installationen utförs med den produktsladd som medföljer den nya produkten alternativt elsladden från den gamla produkten om den bedöms vara i gott skick. Flytt av eluttag eller framdragning av nya ingår ej i tjänsten.

Eluttag och produktsladd skall vara lätt åtkomligt efter installation för att kunna skilja produkten från elnätet. För diskmaskin skall eluttaget vara placerat i ett annat utrymme än installationsutrymmet och placerat 30cm över golvet.

Tillbehör som förlängningar för avlopp och tillopp ingår ej utan köps separat, förlängning av slangar och avlopp är endast tillåtet i våtutrymmen med golvbrunn.

Det ingår ingen form av snickeriarbeten som håltagning i väggar och skåp.

Vid installation av kyl/frysskåp/diskmaskin/side by side(SBS) så måste det finnas ett vattentätt underlägg ett så kallat läckageskydd som skall placeras under produkten. Detta ingår inte utan köps som tillbehör.

Efter utförd installation så testar installatören så produkten fungerar och tar med sig emballaget i retur. I de fall en installation inte kan utföras eller fullföljas och ansvaret ligger på kunden eller förutsättningarna på installationsplatsen, återbetalas ej kostnader för leverans och tjänster.

4. Att tänka på vid installation av Diskmaskin

Vid installation skall sockel samt köksskåp vara bortplockade
Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme för produkten där den skall installeras.
Produkten installeras på befintliga uttag och enligt instruktioner i bruksanvisningen,
I de fall ytterligare monteringsdetaljer behövs för att slutföra installationen är det kundens ansvar att ombesörja att detta finns vid installationstillfället.
Golvet skall vara plant och i nivå med övrigt golv
Att det ej finns rör som sticker ut bakom diskmaskinen som gör att den ej går att ställa i linje med köksskåpen
Ett hål med en dimension på minst 10cm finns uppborrat för elkablar och slangar.
Eluttaget skall vara placerad i ett annat utrymme än installationsutrymmet minst 30 cm ovanför golvet.
Att det finns en fungerande avstängningsventil med manöveranordning (t.ex. ballofix) vid kallvattenanslutningen.
Vid installation av en diskmaskin till en blandare skall blandaren vara anpassad med avstängningsventil.
Installation av diskmaskin sker enbart till kallvattenaslutning
Anslutnings möjligheter för avloppslangen skall finnas på vattenlåset.
Vid installation av en hel- eller halvintegrerad produkt ingår inte montering av frontlucka eller dörrfront.
Ett oskadat och vattentätt underlägg (läckageskydd) skall placeras under produkten. Detta köps separat.
Förlängning av slangar och avlopp är endast tillåtet i våtutrymmen med golvbrunn.


5. Att tänka på vid installation av Tvättmaskin & torktumlare/torkskåp

Det måste finnas en fungerande avstängningsventil med manöveranordning (te.x. en ballofix) vid kallvattenanslutningen.
Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme för produkten där den skall installeras.
Produkten installeras på befintliga uttag och enligt instruktioner i bruksanvisningen,
I de fall ytterligare monteringsdetaljer behövs för att slutföra installationen är det kundens ansvar att ombesörja att detta finns vid installationstillfället.
Avloppsanslutningen måste vara godkänd i enlighet med installationsanvisningarna i bruksanvisningen.
Installation av tvättmaskin utförs endast på kallvattenanslutning.
Vid installation av en tvättmaskin och/eller torktumlare, måste installation ske i ett våtutrymme med golvbrunn.
Eluttag med stickpropp skall föregås av en jordfelsbrytare.
Vid installation av tvättmaskin och torktumlare i tvätt-pelare skall det säkerställas att avsedd monteringssats finns på plats för montering.
Förhöjningssockel är inte godkänt vid pelarmontage.
Torktumlare eller torkskåp med frånluftsfunktion skall placeras i närhet av avsedd och anpassad ventil för optimal drift.

Tvätt/tork/torkskåp bör installeras och användas i ett oklassat område.

Tvätt/tork/torkskåp får ej installeras i område 0 eller 1.
Om produkten installeras i område 2 skall produkten vara skyddad mot strilande vatten från alla vinklar (kapslingsklass IPX4)
6. Att tänka på vid installation av Kyl/frys

Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme för produkten där den skall installeras, tänk även på att dörrarna på vissa kylar och frysar måste öppnas mer än 90 grader för att kunna dra ut lådor.
inga snickeriarbeten utförs av installatörerna.
Produkten installeras på befintliga uttag och enligt instruktioner i bruksanvisningen,
I de fall ytterligare monteringsdetaljer behövs för att slutföra installationen är det kundens ansvar att ombesörja att detta finns vid installationstillfället.
I de fall kyl/frysskåpet har en vattenanslutning skall det finnas en fungerande avstängningsventil med manöveranordning (t.ex ballofix)
Produktplaceringen påverkas av längden på slangar enligt bruksanvisningens föreskrifter, vattenanslutningar får ej förlängas.
Vattenanslutna kyl/frysskåp kräver att golvet under produkten är plant med övrigt golv så att produkten kan placeras i våg Ett oskadat vattentätt underlag (läckageskydd) skall placeras under produkten. Detta köps separat
Kyl/frysskåp utan vattenanslutning kräver inte ett plant golv. Dock rekommenderar vi det. Ett oskadat och vattentätt underlägg (läckageskydd) skall placeras även under dessa produkter. Detta köps separat
Installation av vattenanslutna kyl/frysskåp utförs endast på kallvattenanslutning.
Vid installation av en hel- eller halvintegrerad produkt monterar ej installatören fast frontluckan, denna tjänsten kan ej köpas till.
I det fall det finns befintliga överskåp skall dessa vara bortmonterade innan den nya kylen & frysen / kyl/frysen levereras & installeras.

7. Att tänka på vid installation av Inbyggnadsugn och häll 

Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme för din produkt där den skall installeras.
Produkten installeras på befintliga uttag och enligt instruktioner i bruksanvisningen,
I de fall ytterligare monteringsdetaljer behövs för att slutföra installationen är det kundens ansvar att ombesörja att detta finns vid installationstillfället.
Installatören utför inga snickeriarbeten.
Det skall finnas ett fungerande uttag/kopplingsplint max 0.5 meter från där produkten skall monteras.
Elinstallation utförs enbart på framdraget eluttag/kopplingspling som har den avsedda spänningen för produkten (spänning (V) strömstyrka (A))
Vid installation av induktionshäll skall neutralledaren (nollan) vara framdragen till eluttagen och avsedd anslutningssladd skall finnas tillgänglig.
Observera att anslutningssladd inte medföljer till alla produkter.

8. Att tänka på vid installation av Spis

Säkerställ att det finns tillräckligt utrymme för produkten där den skall installeras, det finns ett par olika standarder för spisar 50cm, 60cm, 70cm och 90cm
Det måste finnas ett eluttag eller kopplingsplint max 0.5 meter från platsen där produkten skall placeras
Produkten installeras på befintliga uttag och enligt instruktioner i bruksanvisningen,
I de fall ytterligare monteringsdetaljer behövs för att slutföra installationen är det kundens ansvar att ombesörja att detta finns vid installationstillfället.
Installatörerna utför inga snickeriarbeten.
Elinstallation utförs enbart på framdraget eluttag/kopplingspling som har den avsedda spänningen för produkten (spänning (V) strömstyrka (A))
Kontrollera att det är rätt spänning framdraget till den nya spisen, detta gör du enklast genom att kontrollera proppskåpet och se hur många säkringar som är till spisen: 1 säkring = 230volt 1 fas, 3 säkringar=400v 3 faser.
Vid installation av induktionsspis skall neutralledare vara framdragen till eluttaget och avsedd anslutningssladd finnas.
Observera att anslutningssladd inte medföljer alla produkter.


9. Installatörens rättigheter och skyldigheter

Om installatören bedömer att arbetet med en elinstallation kan betraktas som farligt eller avviker från föreskrifter i lagtext, orsaka skada för person och eller miljö eller på annat sätt inte anses lämpligt, har installatören rättighet och skyldighet att avbryta arbetet.

I de fall en installation inte kan fullföljas skall installatören informera köparen om orsaken samt vilka åtgärder som måste vidtas. Kostnader för ytterligare åtgärder tillfaller köparen.

i de fall som installatören eller speditören bedömer att ett arbete ej kan slutföras p.g.a. risk för skada på person eller miljö har installatören/speditören rättighet och skyldighet att avbryta arbetet.

Kostnader för tilläggstjänster återbetalas ej om kunden ej uppfyllt de åtaganden som finns i detta avtal.